Bestäm dig för att se möjligheter istället för svårigheter.

-Paul Brunton


BEHANDLINGSMETODER

Skärgårdens HVB har fyra stycken ungdomsplatser vilket skapar förutsättning för den enskilde ungdomens egen delaktighet i sin vård och utveckling tillsammans med erfaren personal. Vi har en inriktning i vår behandling med lösningsfokuserat arbetssätt och samtal på enskild nivå utifrån våra ungdomars egna behov och förutsägningar. I en behandling med kognitiv metod och ett salutogent förhållningsätt så vill vi utveckla både den enskilde och gruppen i våra samtal. Varje behandling är individanpassad och vi arbetar mycket efter att skapa känslan av sammanhang i vårt arbete- KASAM. Vi arbetar med inriktning på Kobtiva - Kognitiv beteendeträning (KBT) i vardagen, allt utifrån det salutogena perspektivet. Vi använder oss av Kobtiva - kognitiv- och beteendeträning i vardagen : en metod för personal som arbetar med ungdomar som har sociala problem ( Stafbom 2018 ) som ett hjälpmedel i vår behandlingsmetod.


Vi har ett gemensamt planerat veckoschema som central uppgift och skapar förutsättningar för det dagliga arbetet. Vi vill så långt vi kan stärka den enskilde ungdomens positiva utveckling, stödja en planering beträffande ekonomi, sin hälsa och skapa hållbara relationer i sin omgivning. Vi arbetar enligt KASAM att vara delaktig och få förståelse för sin framtid och lära sig ta ansvar.

Vi tror starkt på en bra planering och en inriktning med hälsa, kost och sömn i vår behandling. Redskap till detta har vi bland annat genom det stora hobbyrummet där vi kan aktivera och stimulera för fysisk och mental träning. Vi har en personalgrupp med mer än 30 års erfarenhet av arbete i föreningslivet med många kontakter med olika föreningar i Skellefteå, Bland annat inom idrott, musik och kultur. Tilltänkta skolor finns dels i grundskolan i Bureå och gymnasieskolorna i Skellefteå. Vi har ett upparbetat kontaktnät med gymnasieskolorna i Skellefteå, med bland annat en mycket bra gymnasiesärskola, teoretisk- och praktisklinje.


Fokus hos oss ligger alltid på den enskilda ungdomen och dennes egna livsresa. Det är viktigt att det finns utrymme till personlig utveckling, uppmuntran och egen framgång. Att inneha ett intresse och finna sin egen väg är svårt för många unga. Vi arbetar aktivt på att den ungdomen skall finna egna fritidsintressen utanför gruppen och tillgodose dess behov. Vi äger egen Friskvårdsanläggning (se Friskvårdskompaniet ab) i centrala Bureå med stora möjligheter till social träning med andra träningsintresserade.


Vi prioriterar ett nära samarbete med tilltänkt socialtjänst och välkomnar delaktighet med inplanerade besök, gärna med föräldrar, där det är en möjlighet. Personalgruppen har handledning och utvecklingssamtal med psykoterapeuter vid S:t Lukas mottagningen i Skellefteå. Vi kan på det sättet kvalitetssäkra att vi arbetar utifrån vår metod och kan utveckla personalen samt hela verksamheten .

Hos oss på Skärgårdens HVB planerar vi för den enskildes delaktighet i sin egen utveckling och viktig del i det är ungdomens förståelse för sin placering, syftet med placeringen och den gemensamma planeringen för sin tid hos oss. Det är den unge som är huvudperson och som aktivt påverkar sin väg mot ett självförsörjande liv, vi personal är redskap till utveckling.


Vi arbetar med ett flertal parallella insatser, utbildningsinsatser, beteendeträning, sociala insatser och aktivitetsträning.

Vi arbetar utifrån en behandlingsprocess där både inre och yttre struktur är viktigt. Den yttre strukturen är de fasta dagliga rutinerna, det personliga schemat som bygger på förutsägbarhet och KASAM (Känsla av Sammanhang). Den inre strukturen
utgår ifrån relationer och där kommunikation är i fokus. Varje ungdom har en kontaktperson. Kontaktpersonen och den unge skall ha en trygg relation, byggd på förtroende och ett gott samarbete. I rollen som kontaktperson utgår vi ifrån vetskapen om att empatisk kommunikation leder till tryggare anknytningsmönster och därmed förbättrad social, känslomässig och beteendemässig anpassning.


Vi arbetar med 5 steg, varje steg innehåller en rad olika aktiviteter, rutiner och mål/delmål som tillsammans säkerställer uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Det första steget sker vid inskrivningsförfarandet och dokumenteras varje steg. Steg 2 är kartläggning , steg 3 boendetiden, steg 4 förberedelser för utflytt och till steg 5 utskrivningsförfarandet.

Alla insatser dokumenteras och syftar till att skapa en god förutsättning för ungdomen till en välfungerande vardag för både ungdomen och dennes omgivning.